PARTIZÁNSKE. Ako poslední z hornonitrianskeho regiónu dostali príležitosť predložiť svoje pripomienky k materiálu, ktorý má nasmerovať región s dlhoročnou baníckou tradíciou na iný typ ekonomiky, aj obyvatelia okresu Partizánske. Stretnutia s verejnosťou sa postupne konali v mestách Handlová, Nováky, Prievidza, neskôr bolo doplnené aj mesto Partizánske. Posledným spomenutým sa uzatvorila fáza zberu pripomienok verejnosťou priamo v dotknutom regióne. Úlohou spoločnosti PricewaterhouseCoopers je teraz zapracovať všetky zozbierané relevantné pripomienky do rozpracovaného materiálu.

Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky (SR) pre investície a informatizáciu, Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a spracovateľa akčného plánu – spoločnosti PricewaterhouseCoopers za posledné týždne absolvovali stretnutia s verejnosťou v hornonitrianskom regióne. Ich spoločným cieľom bolo nielen predstaviť akčný plán, ktorý nasmeruje región po útlme baníctva, no najmä zapojiť do jeho pripomienkovania verejnosť a ľudí, ktorých sa transformácia priamo dotýka. Získať spätnú väzbu vo forme pripomienok preto prišli aj do mesta Partizánske, kde ich v utorok 14. mája 2019 čakala bezmála stovka ľudí. Na otázky aj tentokrát odpovedal riaditeľ odboru prierezových priorít z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ladislav Šimko či Ondrej Šebáň zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ale aj trenčiansky župan Jaroslav Baška či primátor mesta Partizánske a podpredseda TSK Jozef Božik.

„Máme päť rokov na to, aby sme tento región pripravili na spravodlivú transformáciu. V prvom rade je potrebné postarať sa o baníkov, ktorí prídu o zamestnanie. Či už ide o rekvalifikačné projekty alebo riešenia pre ľudí v dôchodkovom veku. Kľúčovou otázkou je dobudovanie chýbajúcej cestnej infraštruktúry vrátane modernizácie železníc, ale tiež kvalita životného prostredia, ktorá úzko súvisí s odstraňovaním environmentálnych záťaží po ťažbe. Mimoriadne dôležitá je tvorba nových pracovných miest či podpora vzniku malých firiem,“ zdôraznil hneď v úvode predseda TSK.

K približne dvom stovkám pripomienok, ktoré spracovateľ doteraz zozbieral, pribudli ďalšie. Týkali sa najmä využitia potenciálu regiónu v oblasti turizmu a cestovného ruchu, dobudovania dopravnej infraštruktúry, odstraňovania environmentálnych záťaží po banskej činnosti, energetiky či potrebe budovania zariadení sociálnych služieb v priamej nadväznosti na starnúce obyvateľstvo regiónu. Jednou z pripomienok bola aj tá, na ktorú TSK upozorňuje už od fázy pripomienkovania dokumentu členmi pracovnej skupiny. „Tento dokument síce definuje jednotlivé opatrenia, no nemajú svojho nositeľa, jasný časový ani finančný rámec. Rovnako chýbajú úlohy pre jednotlivé ministerstvá, bez ktorých nebude možné opatrenia implementovať,“ vysvetlil trenčiansky župan. Spracovateľ projektu označil ako problémové aj často protichodné záujmy zainteresovaných strán a opäť upozornil na potrebu spolupráce v regióne.

Po stretnutí s verejnosťou v Partizánskom čaká spracovateľa AP jeho dopracovanie o relevantné pripomienky z dotknutého regiónu, ale aj tie od členov pracovnej skupiny. Všetko musí spoločnosť PricewaterhouseCoopers stihnúť do najbližšieho stretnutia pracovnej skupiny, ktoré sa bude konať na pôde župného úradu už 29. mája 2019. Spoločnou snahou všetkých zainteresovaných strán je urobiť z hornej Nitry región lepší pre život, ohľaduplnejší k životnému prostrediu, v ktorom bude dostatok pracovných príležitostí. Verejnú prezentáciu i pripomienkovaný dokument nájdete voľne na stiahnutie. Všetky fázy tohto procesu podrobne mapujeme na webovom sídle kraja www.tsk.sk.

Zdroj: TSK