Dobrovoľná zbierka na pomoc pri odstraňovaní následkov víchrice v Trenčianskej Teplej

TRENČIANSKA TEPLÁ. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá na svojom mimoriadnom zasadnutí 21.7.2021 uznesením č. 55/2021 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na pomoc obyvateľom, ktorých majetok bol postihnutý búrkou/víchricou dňa 14.7.2021 a tiež ustanovilo podmienky pre žiadateľov o finančnú výpomoc.

Usporiadateľom zbierky je obec Trenčianska Teplá a finančná pomoc pôjde obyvateľom obce Trenčianska Teplá vrátane m. č. Dobrá a Príles. Financie môžu darcovia zaslať na samostatne zriadený účet SK64 5600 0000 0006 7637 1012, vedený v Prima banke, a.s., ktorý je vedený na Obec Trenčianska Teplá. Doba konania je stanovená od 22.07.2021 do 31.08.2021

Potrebné doklady
Žiadateľ o poskytnutie finančnej výpomoci predloží obecnému úradu:
Čestné vyhlásenie o majetkovej ujme so stručným popisom jej vzniku v súvislosti s búrkou resp. víchricou, ktorá dňa 14. júla 2021 zasiahla obec Trenčianska Teplá vrátane m. č. Dobrá a Príles. Číslo účtu v tvare IBAN, kde budú zaslané finančné prostriedky zo zbierky, daňový doklad – preukazujúci nákup materiálu alebo práce s tým súvisiace, fotodokumentáciu z poškodeného objektu. O prerozdelení výnosu zo zbierky rozhodnú komisie obecného zastupiteľstva: stavebná, finančná a majetková.