Dobrovoľná požiarna ochrana cíti vážne ohrozenie, žiada poslancov o pomoc

Dátum pridania:

SLOVENSKO. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) je organizácia, ktorá zastupuje dobrovoľných hasičov z celej republiky, ktorí sú členmi DPO. Vždy bola partnerom Hasičského a záchranného zboru SR, teda profesionálnym zložkám. Teraz však organizácia cíti ohrozenie v ďalšom fungovaní a volá o pomoc.

Do redakcie sme dostali otvorený list DPO SR smerovaný poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky. V liste zástupcovia DPO SR žiadajú všetkých 150 zákonodarcov o pomoc s ich situáciou. List zverejňujeme v plnom znení.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác.
Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva na ochranu pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v rôznych oblastiach, pričom jednou z nich je zásahová činnosť členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR).

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2021 až 2024 zaviazala podporovať rozvoj dobrovoľníctva, ako i dobrovoľných hasičských zborov, čo sa v praxi viac-menej realizuje. DPO SR podala na MV SR 7 projektov v celkovej sume 5 577 100,00 €. Už sú aj podpísané zmluvy na celkovú sumu 5 045 950,00 €, pričom z tejto sumy je na dotácie pre hasičské jednotky – Dobrovoľné hasičské zbory obcí (ďalej len DHZO) – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR, určených 4 744 200,00 €, ktoré boli presunuté do miest a obcí v SR. DPO SR zároveň požadovala na svoju činnosť, ktorá vychádza z plánovaných výdavkov z minulých rokov, od MV SR na rok 2021 štátnu dotáciu vo výške 832 900,00 €. MV SR nám poskytlo na základe podpísaných zmlúv štátnu dotáciu v celkovej výške 301 750,00 €. Rozdiel – nedofinancovanie – predstavuje sumu 531 150,00 €.

DPO SR, ako nástupnícka organizácia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, založenej 6. augusta 1922 v Trenčíne, ktorá v roku 2022 oslávi 100 rokov svojho pôsobenia na Slovensku, má v súčasnosti existenčné problémy. Organizácia, ktorá pripravuje zo svojej členskej základne personál (dobrovoľných hasičov) do hasičských jednotiek DHZO na území SR, vzniknutým deficitom nedokáže pri zachovaní súčasnej platnej organizačnej štruktúry, vyplatiť mzdy zamestnancom – tajomníkom v 57. územných organizáciách, 8. krajských organizáciách, v Odbornej škole DPO SR v Martine a na Sekretariáte DPO SR, čo je cca 70 osôb.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu a pomoc na vyriešení uvedeného stavu nastavením takej dotačnej politiky pre DPO SR, ktorá by bola vrátane vlastných prostriedkov získaných na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a z vlastného majetku, z darov od fyzických a právnických osôb a z dedičstva postačujúca . Nateraz je situácia taká, že nedofinancovanie našej požiadavky v sume 531 150,00 €, adresovanej MV SR, je pre DPO SR nezvládnuteľná až likvidačná.
Je smutné, že dobrovoľní hasiči – členovia DPO SR, ktorí obetujú a venujú svoj voľný čas na úkor svojej rodiny nezištne – bez nároku na odmenu, rozhodnutí pomáhať svojim blížnym, svojim spoluobčanom a koniec koncov i celej spoločnosti, musia riešiť v súčasnosti existenčné problémy .
Často počúvame z úst najvyšších predstaviteľov SR, od Vás – poslankýň a poslancov NR SR, slová obdivu a vďaky, slová o stelesnení ľudskosti, spolupatričnosti a nezastupiteľnosti našej organizácie v spoločnosti. Teší nás to a zároveň zaväzuje, no zároveň čakáme od spoločnosti pochopenie, ústretovosť a podporu na fungovanie základných pilierov našej organizácie, aby sme naše poslanie a obetavosť mohli naďalej rozvíjať. Vždy, bez otáľania pomôžeme. Požiar, povodeň, veterná smršť, život ohrozujúce stavy a v neposlednom rade i boj s pandémiou COVID nás nikdy nenechajú nečinných. Vždy sme ochotní zasiahnuť a pomôcť.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dobrovoľní hasiči sú pripravení pomáhať v duchu kréda: “Bohu ku cti, blížnemu na pomoc!”. Teraz prosíme my Vás – pomôžte nám.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

Dubnická samospráva oznámila štyri dobré správy pre Dubničanov

DUBNICA NAD VÁHOM. Uplynulý rok sa niesol v znamení...

Opäť dôjde k uzavretiu časti ulice Podhájskej, vyrovnávajú terén

TRENČIANSKA TEPLÁ. Opäť približne po týždni uzavrú časť ulice...

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.