TRENČIANSKE TEPLICE. Futbalový klub MŠK Slovan Trenčianske Teplice sa sporí s mestom, ako prebieha ich komunikácia a ako bude futbal v kúpeľnom meste pokračovať ďalej.

Na sociálnej sieti sa klub prezentoval názorom: “Ešte v januári 2019 sme sa obrátili na nové vedenie mesta so žiadosťou o riešenie financovania nášho združenia. Časť našich nákladov na prevádzku oddielov bola totiž hradená mestom a suma bola každoročne vyčlenená v rozpočte. Vedenie mesta nám odpovedalo, že máme postupovať iným spôsobom a to podľa VZN č.1 /2016 a naša žiadosť bude predložená príslušnej komisii a následne mestskému zastupiteľstvu. Projekt v zmysle usmernenia mesta sme podali a čakáme… a realita je nasledovná:

– doteraz nikto nevie aký je rozpočet mesta a ani jeho priority v oblasti športu

– doteraz nie je určená nová príslušná komisia podľa zmieneného VZN

– doteraz je príslušná komisia školstva, športu a kultúry z roku 2016, ktorú však poslanci zrušili a reálne neexistuje

– doteraz mesto nemalo ani jedno stretnutie s nájomcom areálu Marakana hoci výsledky tohto stretnutia sú najdôležitejšie z hľadiska plánov v organizovanom športu

Futbalová sezóna sa pre MŠK Slovan začína 10.3. 2019 a poslanci sa majú stretnúť k rozpočtu prvý krát 12.3. 2019. Koniec futbalu v Trenčianskych Tepliciach sa nezadržateľne blíži.”

Reakcia mesta Trenčianske Teplice nenechala na seba dlho čakať. Prednostka Mestského úradu Trenčianske Teplice Eva Hroncová reagovala pomerne rozsiahlou analýzou, preto tak ako stanovisko klubu, tak aj mestského úradu prinášame v plnom znení:

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov „Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území“

Z názvu „Mestský športový klub“ môže verejnosť nadobudnúť dojem, ba priam sa to verejnosti podsúva, že je to mestský klub, ktorého zakladateľom je Mesto Trenčianske Teplice. Ale nie je to tak. Mesto Trenčianske Teplice nie je zakladateľom tohto klubu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetný klub bol celé roky financovaný značnými finančnými prostriedkami (335 347,-Eur) rozpočtovanými v prospech MŠK priamo v rozpočte mesta, čo bolo v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. .

Vzhľadom k tomu, že mesto nie je zakladateľom MŠK, spôsob jeho financovania sa mal uskutočňovať v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého : „Právnickej osobe uvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosti na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že MŠK malo rovnako ako iné občianske združenia, právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré spĺňajú legislatívne podmienky, žiadať o poskytnutie dotácie na svoju činnosť z rozpočtu mesta na základe žiadosti, v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „VZN“) . K tomuto však nedochádzalo, a preto nedochádzalo ani ku kontrole zúčtovania poskytnutej dotácie v prospech MŠK hlavným kontrolórom spôsobom, akým tomu bolo v prípade ostatných poskytnutých dotácií podľa VZN.

Dňa 21.02.2019 bola Mestu Trenčianske Teplice (ďalej len „Mesto“) doručená od MŠK žiadosť, aby Mesto riešilo „problém s využívaním športového areálu Marakana“ , pretože nájomca areálu BianKa plus spol.s r.o. MŠK informoval, že im „nebude poskytovať areál Marakana (ďalej len „areál“) za podmienok, ktoré platili v predošlom období “.

Dôvod, prečo nájomca areálu už nechce poskytovať MŠK areál za podmienok ako v minulom období Mesto nepozná.

V žiadosti bolo ďalej uvedené, že MŠK uhrádza náklady za užívanie areálu na základe dotácie od Mesta a že jej výšku schvaľuje mestské zastupiteľstvo vždy v rozpočte na príslušný rok.

Vzhľadom k tomu, že Mesto za súčasného vedenia nebude diskriminovať ostatných žiadateľov o dotácie, ale hlavne nebude konať v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, vyzvalo dňa 23.01.2019 MŠK, aby v súlade s platnou legislatívou požiadalo o dotáciu podľa „VZN“.

Dňa 31.01.2019 bola od MŠK Mestu doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 48 800,-Eur, za predpokladu, že mesto odpustí nájomcovi areálu nájomné vo výške 16 200,-Eur alebo, ak Mesto nájomné v uvedenej výške neodpustí, MŠK žiada dotáciu vo výške 65 800,-Eur.

Dňa 12.02.2019 Mesto zaslalo MŠK v súlade s čl. 4 bod 5 VZN výzvu na doplnenie údajov k žiadosti o poskytnutie dotácie (podrobne vyšpecifikované vo výzve) , na základe ktorých bude možné posúdiť opodstatnenosť žiadanej výšky dotácie či už komisiou športu alebo poslancami MsZ.

Do dnešného dňa (28.02.2019) MŠK na výzvu nereagoval.

V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že mesto je zo zákona povinné nakladať s verejnými finančnými prostriedkami hospodárne, účelne a transparentne, a preto Mesto uvítalo rozhodnutie predsedov komisie pre šport a mládež a finančnej komisie pozvať na svoje prvé zasadnutia zástupcu z MŠK, aby mohli, skôr ako budú odporúčať alebo neodporúčať nie malé finančné prostriedky v prospech MŠK, žiadať o doplnenie informácií a prípadne ďalšie vysvetlenie. ( Obidvoch uvedených komisií sa zúčastnila aj primátorka Mesta.)

Žiaľ, nikto zo zástupcov MŠK sa na zasadnutie uvedených komisií nedostavil, preto nateraz zostávajú nezodpovedané mnohé otázky a jednou z nich je aj otázka, prečo MŠK údajne dlhuje Slovenskému futbalovému zväzu za zbernú faktúru za rok 2018…..

Čo sa týka prvej časti otázky, „či bude v Tepliciach pokračovať futbal“, tak tá by mala byť určená niekomu inému, nie Mestu. Mesto môže len garantovať čiastočné financovanie športu a to v rozsahu svojich možností. Šport však nie je len futbal, v Meste sa snaží veľa aktívnych ľudí investovať svoje skúsenosti v oblasti športu do detí a mládeže. Mesto v žiadnom prípade nebude nikoho diskriminovať a už vonkoncom nikoho financovať v rozpore so zákonom. Poslaním mesta je v prvom rade podporovať telesný a duševný rozvoj detí a mládeže. Dospelí by sa mali snažiť pre svoje športové aktivity hľadať možnosti medzi sponzormi.

Zdroj a foto: FB MŠK Slovan Trenčianske Teplice, MÚ Trenčianske Teplice