BELUŠA. Problematika odpadového hospodárstva je jednou z aktuálnych a dlhodobých oblastí, v ktorej musia samosprávy vynaložiť nemalé úsilie na dosiahnutie zníženia množstva odpadu a zvýšeniu podielu separácie. Dôležitú úlohu zohráva aj osveta medzi občanmi. Na tieto oblasti sa zamerala aj Beluša a ohlasy jej obyvateľov dokazujú, že robí správne a účinné kroky.

Od roku 2019 sa v obci Beluša výrazne zmenil prístup k odpadovej politike. Prvým krokom bolo označenie smetných nádob nálepkami, čím sa zabránilo zneužívaniu vyloženého množstva smetných nádob pri zbere odpadu. Obec prideľuje smetné nádoby podľa počtu členov v domácnosti. Zber komunálneho odpadu vykonáva v obci od roku 2020 spoločnosť Marius Pedersen (na základe zrealizovanej verejnej súťaže) v dvojtýždenných intervaloch. Separované zložky – sklo, papier, plasty, obaly z kovov, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) sú z 1 100 l kontajnera rovnako vyvážané každé dva týždne. Domácnosti zberajú plasty, obaly z kovov, VKM do igelitových vriec. Približne raz mesačne v obci organizuje externá firma výkup papiera výmenou za toaletné potreby. Rozmiestnené sú v Beluši aj kontajnery na zber šatstva, obuvi.

Výrazným krokom k zníženiu množstva odpadu bolo zabezpečenie kompostérov do domácností rodinných domov, ktoré si občania prevzali v lete 2019 na základe úspešnosti v projekte „Podpora vzniku predchádzania odpadu BRKO-kompostéry“ s finančnou dotáciou viac ako 111 tisíc €. Keďže rodinné domy v obci pribúdajú a ich obyvatelia chcú zhodnocovať biologický odpad, obec podala opätovne žiadosť na obstaranie ďalších kompostérov do rodinných domov. Značným problémom boli veľkorozmerové kontajnery v blízkosti chatových osád na Rybníkoch a v Belušských Slatinách. Tie boli často využívané aj cudzími občanmi na zbavovanie sa stavebného, objemného, ale aj nebezpečného odpadu. Preto v roku 2020 obec tieto kontajnery nahradila menšími 1 100 litrovými nádobami. „V niektorých lokalitách sú tieto nádoby aj pod kontrolou fotopascí, aby sa predchádzalo vzniku čiernych skládok, najmä v lokalite pri Váhu. Takúto formu prevencie chceme rozšíriť aj do ďalších problémových miest,“ dopĺňa Mgr. P. Štrbák, prednosta OcÚ.

Obec Beluša od júla 2016 prevádzkuje Zberný dvor, ktorý od 25.1.2021 funguje v novom prevádzkovom čase. Občanom je k dispozícii v utorok (8.00-15.00), v stredu (8.00-18.00) a v sobotu (8.00-15.00). Na dvor môžu občania obce doviezť objemný odpad. Jeho podstatnú časť tvorí nábytok a drevný odpad. Aby sa znížilo jeho množstvo, obec uzatvorila s firmou Kronospan zmluvu na bezplatný zber dreveného odpadu, ktorý sa nespaľuje, ale ide na ďalšie plnohodnotné a ekologické spracovanie. Na základe zmluvy s firmou Meroco majú občania na zbernom dvore možnosť odovzdať použitý kuchynský olej za istú formu odmeny – za 1 liter použitého kuchynského oleja občan dostane 1 liter octu. Za 6 litrov použitého oleja dostanú občania 1 liter kuchynského oleja.

Výrazná zmena v odpadovom hospodárstve sa udiala po 01.01.2021, nakoľko samosprávy majú povinnosť zabezpečiť zber kuchynského odpadu (BRKO) z domácnosti. Rodinné domy túto povinnosť riešia kompostovaním. Do bytových domov obec zabezpečila 650 štartovacích kompostovacích sád obsahujúcich informačný leták, košíky a vrecká, z ktorých už viac ako 70% bolo občanom zadarmo rozdaných. Odvoz BRKO je zabezpečený každý pondelok. Rozmiestnením 35 hnedých nádob bola obec ešte pred začiatkom roka 2021 na zber odpadu pripravená. V prvý týždeň sa vyzbierala takmer pol tona, za mesiac občania vytriedili viac ako 3 tony. „Hoci je zber približne dva krát drahší, stále je to ekologickejšie, pretože na skládku uložený kuchynský odpad bez prístupu vzduchu vytvára skleníkové plyny,“ vysvetľuje Mgr. Andrej Petríček, referent životného prostredia na Obecnom úrade v Beluši. Ďalšou novinkou, ktorá rozšíri možnosť triedenia odpadu, je zavedenie zberu drobného elektroodpadu v priebehu mesiaca február. Na dvoch stojiskách (Ľ. Štúra a Slatinská) budú môcť občania odovzdať do červeného kontajneru najmä mobilné telefóny, hobby náradie, kuchynské spotrebiče, elektronické hračky, batérie, kalkulačky, rádia, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, ktoré často a zbytočne končia v zmesovom odpade. Táto služba je pre občanov taktiež bezplatná.

Belušania si zvykli aj na tzv. jarné a jesenné upratovanie, kedy boli v obci rozmiestnené veľkorozmerové kontajnery a končil v nich nielen objemný odpad, ale aj stavebná sutina, biologický odpad, či bol využívaný občanmi z iných obcí. Od roka 2021 obec pristupuje k zmene systému tohto zberu. Po novom bude zber prebiehať počas jedného na jar a jeseň. Na jednom mieste okrem veľkého kontajnera na objemný odpad aj kontajner na drevný odpad. Dohľad nad miestom a kontrolu občanov budú vykonávať zamestnanci obce.
Uskutočnené zmeny občania hodnotia pozitívne a ich prístup k separácii sa postupne mení. Na ich zvýšené nároky a požiadavky v oblasti odpadového hospodárstva reaguje aj návrh nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2021-2027, kde sú technické a technologické zlepšenia v tejto oblasti jednou z priorít. Čistá obec bez odpadkov a zvyšovanie podielu separácie odpadu je cieľom vedenia obce i jej obyvateľov.

Zdroj: ts Beluša