TRENČIANSKY KRAJ. V poradí XVIII. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 8. júla 2019 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 36 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk.

V úvode pracovného programu júlovej schôdze župný parlament vzal na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVII. zasadnutí Z TSK a následne prerokoval a schválil 12 návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK vrátane návrhu na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok na základe Zásad hospodárenia s majetkom TSK.

Druhá zmena rozpočtu sa týka najmä škôl a školských zariadení

Poslanci krajského parlamentu tiež schválili 2. zmenu rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021. Tá vychádza predovšetkým zo skutočností, ku ktorým došlo v priebehu roka na úseku Vzdelávania. Patria k nim najmä zmena výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni či pokračujúci proces optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských zariadení k 1. septembru 2019. V rámci neho bude zo siete škôl a školských zariadení vyradená Spojená škola v Novákoch s organizačnými zložkami SOŠ Nováky a Gymnázium Nováky, Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne a Stredná odborná škola v Púchove. Do siete škôl a školských zariadení naopak bude zaradená Stredná odborná škola Nováky, nová Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi a Spojená škola, I. Krasku v Púchove s organizačnými zložkami SOŠ, I. Krasku, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku, Púchov.

Predložená zmena zvýši rozpočet na úseku Vzdelávania, ako aj celkový rozpočet TSK na rok 2019 v časti bežné príjmy i bežné výdavky o 114 500 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu na úseku Vzdelávania nebudú mať presuny finančných prostriedkov žiadny dopad na celkový objem prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2020. V oblasti bežných výdavkov ide o presuny v objeme takmer 798 tis. eur a v oblasti kapitálových výdavkov o presuny približne 377 tis. eur. Rozpočet kapitálových príjmov i príjmových a výdavkových finančných operácii zostáva na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu.

Na základe poslaneckého návrhu doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. bol poslancom predložený na schválenie aj Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach na obdobie rokov 2019 – 2022. Ten obsahuje okrem opatrení na zabezpečenie a rozvoj poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj súčasný stav hospodárenia a zadĺženia nemocnice či návrhy opatrení na ekonomickú stabilizáciu NsP Prievidza. Cieľom všetkých navrhovaných opatrení je maximálne využiť potenciál jednej zo župných nemocníc a zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu hornej Nitry.

Župa plánuje zlepšiť energetickú efektívnosť budov vo vlastníctve TSK prostredníctvom GES

Znížiť náklady na energie na predom stanovenú a garantovanú hodnotu, prostredníctvom komplexnej stavebnej rekonštrukcie budov, chce župa vďaka realizácii Garantovanej energetickej služby (GES). Tento model poskytuje obnovu budov a technologických systémov bez potreby priamej kapitálovej investície z verejných zdrojov, pričom pomôže znížiť náklady verejnej správy na energie, zlepšiť kvalitu životného prostredia a prispeje k predĺženiu životnosti verejných budov. Zastupiteľstvo TSK prerokovalo a schválilo zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom a troch župných nemocníc – NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.

Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce

TSK pripravuje v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v TSK na roky 2015 – 2020 a Regionálnou investičnou územnou stratégiou kraja, kde sa premietli Národné priority rozvoja sociálnych služieb SR pre roky 2015 – 2020, projekt deinštitucionalizácie a transformácie zariadenia sociálnych služieb DSS Adamovské Kochanovce. V marci 2018 Zastupiteľstvo TSK schválilo Transformačný plán tohto zariadenia ako strategický dokument, ktorým sa riadi proces prechodu sociálnych služieb poskytovaných zariadením z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú. Poslanci krajského zastupiteľstva na júlovom zasadnutí prerokovali a schválili aktualizáciu strategického dokumentu, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP k pripravovanému investičnému projektu. Ten bude realizovaný prostredníctvom IROP. Aktualizácia sa týka najmä zmien v dostupnosti stavebných pozemkov pre zriadenie komunitných sociálnych služieb vo vybraných lokalitách regiónu a je doplnená o predbežnú analýzu nákladov prevádzky nových zariadení zohľadňujúcu rôzne etapy transformačného procesu v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby.

Kraj sa uchádza o NFP z európskych fondov na projekty z oblasti sociálnych služieb, cestovného ruchu i skvalitnenia služieb samosprávy

Poslanci Z TSK na svojom poslednom zasadnutí tiež prerokovali a schválili návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020 na projekt s názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – I. etapa“ ako pilotného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb v kraji. Vytvoriť podmienky pre poskytovanie služieb na komunitnej báze a umožniť klientom žiť plnohodnotný a nezávislý život v prirodzenom prostredí, pomôže vybudovanie komunitného zariadenia rodinného typu – rodinných domov so samostatnými bytovými jednotkami v 4 lokalitách okresu Trenčín – Mníchova Lehota, Trenčín, Chocholná – Velčice a Adamovské Kochanovce. Celková kapacita novovybudovaných objektov je určená pre 48 klientov, projekt tiež počíta s rekonštrukciou trojpodlažného objektu v centre mesta Trenčín. V ňom by mali vzniknúť priestory pre poskytovanie novej ambulantnej sociálnej služby – rehabilitačného strediska pre 30 prijímateľov. Náklady na projekt sú vo výške 4,85 mil. eur, spolufinancovanie kraja predstavuje sumu 242 500 eur.

O NFP sa kraj uchádza aj na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“, a to v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Hlavným cezhraničným partnerom župy je Ředitelství silnic Zlínskeho kraje. TSK v rámci projektu zabezpečí rekonštrukciu úseku cesty č. III/1223 Trenčianske Bohuslavice – Nová Bošáca v dĺžke približne 4 km. Na opačnej strane hranice prejde rekonštrukciou cesta č. III/06124 v uzlovom úseku č. 1 „Bošácká“ v dĺžke 3,5 km. Tieto aktivity by mali prispieť k zvýšeniu návštevnosti príhraničného územia, v ktorom sa nachádzajú kultúrne pamiatky či prírodné atraktivity navštevované obyvateľmi oboch krajín. Celkové náklady projektu sú vo výške 2,037 mil. eur. Aj tento návrh na predloženie žiadosti krajský parlament prerokoval a schválil spolufinancovanie kraja vo výške 101 853 eur, čo predstavuje 5%.

Posledným projektom, ktorému dal krajský parlament zelenú, bolo podanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“. Celkové náklady projektu predstavujú 3,5 mil. eur, pričom 5% spolufinancovanie kraja je vo výške 175 tis. eur. Jeho cieľom je navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných politík a služieb samosprávneho kraja. „Lepší Trenčiansky kraj“ bude zameraný na vypracovanie nového PHSR Trenčianskeho kraja, ktorý bude SMART dokumentom a zároveň bude obsahovať opatrenia vyplývajúce z Akčného plánu (AP) transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Súčasťou tohto projektu sú aj ďalšie opatrenia podporujúce SMART prístupy vo verejnej správe ako vytvorenie vlastnej jednotky pre hodnotu za peniaze, zavedenie systémov kvality na stredných školách a zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti župy či na Úrade TSK. Jednou z hlavných aktivít projektu je aj vytvorenie personálnych kapacít pre implementáciu AP transformácie uhoľného regiónu horná Nitra priamo v regióne.

Poslanci dali zelenú aj krajskej koncepcii enviro výchovy

Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 vznikla s participatívnym zapojením verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora i občianskej verejnosti a s podporou Operačného programu Efektívna verejná správa. Tento cieľavedomý a koncepčný systém „enviro“ výchovy vznikal v horizonte rokov 2017 – 2019 a jeho súčasť tvorí aj Akčný plán na roky 2019 – 2021. Schválením tohto dokumentu je Trenčiansky samosprávny kraj jediným krajom, ktorý rieši environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu mládeže koncepčne v takomto rozsahu.

Najbližšie poslanci zasadnú do svojich lavíc v pondelok 23. septembra 2019.

Zdroj: TSK