TRENČIANSKY KRAJ. Vďaka schváleným dotáciám má Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) možnosť nielen skvalitniť každodennú športovú prípravu cyklistov, ale aj pripraviť obnovu národnej kultúrnej pamiatky – Pamätného domu Janka Jesenského.

V rámci podpory elektromobility v kraji a zlepšenia tréningového procesu žiakov Športového gymnázia v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sa župa rozhodla uchádzať prostredníctvom Environmentálneho fondu (EF) o finančnú dotáciu určenú na nákup nového vozidla s elektrickým pohonom. Nový elektromobil má v budúcnosti škole slúžiť pri špeciálnej príprave modelovaného tréningu jazdou za motorovým vozidlom, ktorá simuluje cyklistické preteky. Využívať tento spôsob tréningu budú najmä cyklisti v študijnom odbore zameranom na cestnú cyklistiku a cyklokros. „Koncom augusta prišla na župu kladná odpoveď z Environmentálneho fondu, ktorý kraju schválil dotáciu vo výške 30 000 eur na nákup elektromobilu pre potreby Športového gymnázia v Trenčíne. V súčasnosti prebiehajú prípravy verejného obstarávania pre výber dodávateľa vozidla, pričom zároveň pripravujeme všetky podklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutie dotácie. TSK bude nákup elektromobilu spolufinancovať 5%,“ priblížila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Elektromobil bude prínosný z hľadiska spôsobu jazdy, ktorý sa vyžaduje pri cyklistických tréningoch. Jeho používaním sa dosiahne zároveň zníženie množstva vypúšťaných emisií či výfukových plynov do ovzdušia a dôjde aj k eliminovaniu rizík bezprostredne ohrozujúcich zdravie študentov, cyklistov či ostatných účastníkov cestnej premávky. Kúpou elektrického vozidla sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží aktívne prispieť k ochrane životného prostredia, šetreniu prírodných zdrojov a zlepšeniu kvality života ľudí.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyčlenilo peniaze na rekonštrukciu Pamätného domu Janka Jesenského

Druhá finančná dotácia, ktorá bola v tomto období schválená Trenčianskej župe, bude využitá na spracovanie prípravnej dokumentácie obnovy Pamätného domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. „Prípravná dokumentácia obnovy v sebe zahŕňa architektonicko-historický výskum a vypracovanie projektovej dokumentácie. Na tento účel sme od Ministerstva kultúry SR získali finančnú dotáciu v sume 50 tisíc eur. Ďalšie náklady spojené s projektom bude hradiť župa z vlastných zdrojov,“ povedala Martina Lamačková.

Napriek tomu, že Janko Jesenský nie je priamo rodákom z Trenčianskeho kraja, v kraji pôsobil, žil a zanechal tu nezmazateľný odkaz. K rekonštrukcii Pamätného domu župa pristúpila s cieľom zachovať odkaz jedného z najvýznamnejších literátov 20. storočia naprieč generáciami.

Zdroj: TSK

FB komentáre

Pridaj komentár