Zastupiteľstvo sa opäť nekonalo, starosta prezentoval poslancov telefonicky

Zastupiteľstvo sa opäť nekonalo, starosta prezentoval poslancov telefonicky

29. júna 2017 1 Od Redakcia

TRENČIANSKA TEPLÁ. Minulý týždeň sme vás informovali o neuskutočnení plánovaného rokovania Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá. Poslanci, ktorí prišli sa dohodli na ďalšom dátume rokovania, t.j. 28.6.2017. Tentokrát sa poslanci vôbec nezišli, pretože vedenie obce zisťovalo účasť poslancov telefonicky.

Rokovanie sa malo začať o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Tr. Teplá (OÚ). Nestalo sa tak a už 16:35 hod. bolo občanom miestnym rozhlasom oznámené, že rokovanie sa z dôvodu ospravedlnenia sa poslancov neuskutoční. Mali sme záujem zistiť bližšie informácie priamo od starostu obce. Po našom príchode do priestorov úradu, približne o 16:50 hod. sa starosta Milan Berec v priestoroch budovy OÚ už nenachádzal, ani jeho zástupkyňa Kristína Bulková. Oslovili sme teda prednostku OÚ Zuzanu Sklenárovú a tá okrem iného uviedla: “Do 16:00 hod. dnes sa ospravedlnilo 7 poslancov. Z toho dôvodu pán starosta obvolával poslancov, že teda len 4 by prišli a z toho dôvodu nie je vlastne obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Z toho dôvodu vlastne im povedal, že dnešné rokovanie sa ruší a presunie sa na neviem kedy.”

V rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Tr. Teplej, v § 7 odsek 3 je uvedené:

Starosta obce otvorí rokovanie v určenú hodinu. V prípade, že na rokovaní nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ, do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania OZ, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania tak, že OZ nie je schopné rokovať a uznášať sa, zvolá starosta obce do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

Na rokovaní mali záujem vystúpiť z radov občanov minimálne dvaja so svojimi problémami. O zrušení sa dozvedeli až na mieste. V budove OÚ sa túto informáciu dozvedel aj poslanec Martin Kyjac. “Som prekvapený, že druhý krát sa poslanci nedokázali zísť. Je mi to ľuto, neviem aké majú ospravedlnenie.” Na otázku o tom, či bol starostom obce informovaný o neuskutočnení rokovania Kyjac uviedol: “Nedostal som žiadnu informáciu. Pozrel som si telefón a zatiaľ som nedostal žiadnu informáciu, že sa nekoná.”

Oslovili sme telefonicky aj poslancov Pavla Masára a Slavomíru Propperovú. Podobne aj občanov, ktorí na rokovanie prišli. Viac sa dozviete vo video reportáži.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre