ILAVA. Zaplavovanie komunikácie pod železničným podjazdom v Ilave na Sihoti sa stalo pravidelnosťou. Množia sa sťažnosti a stupňujú sa útoky na predstaviteľov mesta. Situáciu zachraňujú po každom silnom daždi dobrovoľní hasiči, aby stojacu vodu pod podjazdom odčerpali a umožnili tak bezproblémový pohyb popod podjazd. Kto za to skutočne môže?

Ako uvádza prednosta MsÚ Ilava Ľubomír Turcer, na komunikácii pod podjazdom sa nachádzajú 2 šachty, v ktorých sú umiestnené dve čerpadlá. Úlohou čerpadiel je automaticky odčerpávať dažďovú vodu z komunikácie, ktorá sa zvažuje z oboch strán podjazdu a sústreďuje značné množstvo vody do šácht. K záplavám môže dôjsť vtedy, keď čerpadlá nefungujú alebo sa tieto čerpadlá, a následne i šachty z dôvodu nedostatočnej údržby žľabov zanesú zeminou a kamienkami z posypu.

“Keď sa pokazilo jedno čerpadlo, u majiteľa stavby sme urgovali, aby ho nahradil alebo opravil. K odstráneniu poruchy nedošlo. Keď odišlo druhé čerpadlo, dostali sme sa k súčasnému stavu zaplavovania vozovky. Miestna prevádzka údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Ilave sa vyjadrila, že pokiaľ nie je stavba v majetku TSK, nebude zabezpečovať údržbu. Pracovníci TSM Ilava na náklady mesta už trikrát v tomto roku vyzametali posypový materiál a naplaveniny pod podjazdom. Nemáme povinnosť to robiť a vždy ideme do rizika, že keby sa tam pri výkone čistenia stal úraz alebo nehoda, tak mesto bude znášať sankcie.
Zásahy hasičov, ktoré sa začínajú počítať na desiatky a preplácanie nákladov spojených s ich zásahmi je taktiež činnosť nad rámec povinností a možností mesta,” udáva Turcer.

Železničný podjazd je majetkom Železníc Slovenskej republiky. Komunikácia pod podjazdom je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja až na sporný úsek, ktorého súčasťou je aj odvodňovací systém. Stavbu realizovala firma Skanska. Prevzatie časti stavby, teda komunikácie pod podjazdom, je záležitosť medzi Železnicami SR a Trenčianskym samosprávnym krajom. Úlohou Železníc SR je, aby podjazd dali do stavu plnej funkčnosti. Cena oboch čerpadiel je max do 20 000 eur s DPH. Prvé čerpadlo sa pokazilo v septembri 2017, druhé čerpadlo odišlo v máji 2018.

“To museli železnice s obstarávaním a nákupom čakať, až kým sa funkčnosť odčerpávania úplne ohromí?” pýta sa prednosta MsÚ Ilava a okrem iného dodáva: “Nezostáva nám iné, len veriť, že sa pracovníci Železníc SR a TSK dohodnú a záležitosť doriešia v čo najkratšom čase.”

Železnice SR tento problém evidujú. “Ide o stavebný objekt, ktorý bol zrealizovaný ako tzv. vyvolaná investícia, čo znamená, že jeho prevádzkovanie, správa a údržba bude postúpená tretej strane, napr. mestu, obci, samospráve a pod. V prípade podjazdu je určeným budúcim vlastníkom (prevádzkovateľom a správcom) Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK). Zo strany ŽSR evidujeme niekoľko prípadov, kedy napriek našim snahám o odovzdanie a prevzatie stavebných objektov vyvolaných investícií, nedošlo dlhodobo k vzájomnej zhode, resp. dohode v podobe osobitných zmluvných dokumentov upravujúcich práva a povinnosti medzi preberajúcimi a odovzdávajúcimi stranami. Dňa 9. mája 2018 sa v sídle TSK uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého predmetom bolo okrem iného aj riešenie záverečnej podoby zmluvných dokumentov medzi ŽSR ako odovzdávajúcim a TSK ako preberajúcim stavebných objektov vyvolaných investícií na stavbách modernizácie železničnej infraštruktúry. Dňa 28.05.2018 boli na ŽSR doručené návrhy týchto dokumentov a ich znenie bude aplikované aj pre prípad podjazdu v Ilave,” uviedla Martina Pavlíková.

Voda sa hromadí z dôvodu poruchy, resp. nefunkčnosti čerpadiel umiestnených v žľaboch, slúžiacich na odvádzanie vody. “Z dôvodu, že ŽSR nedisponujú, resp. nie sú povinné disponovať zložkami zabezpečujúcimi opravu a údržbu zariadení, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkovaním stavieb a zariadení na dráhe, t.j. aj v podjazde, drobné nečistoty (piesok, kal, blato) hromadiace sa počas zrážkovej činnosti spôsobili zanesenie žľabov a poruchu čerpadiel, na ktoré sa už nevzťahuje záručná lehota v zmysle zmluvných podmienok, to znamená, že nie je možné ani uplatniť si odstránenie porúch vo forme reklamácie. Konštatujeme, že napriek tomu sa ŽSR snažia riešiť akútnu situáciu, ktorá nastane v prípade prívalových dažďov a zrážok. Dlhodobo však ide o neprijateľné riešenia v súčasnosti ŽSR pripravujú aj alternatívy pre prípad, že v priebehu roku 2018 nedôjde k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu stavebného objektu- podjazdu. Ide o úplnú uzávierku tohto zariadenia a stanovenie obchádzkovej trasy dočasným dopravným značením. ŽSR si uvedomujú, že by išlo o krajné riešenie, avšak prioritou je bezpečnosť a bezpečné prevádzkovanie predmetnej vyvolanej investície,” dodala Pavlíková.

Požiadali sme tiež o reakciu Trenčiansky samosprávny kraj. „V rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. a V. etapa”, boli vybudované stavebné objekty:

SO 37-38-03 – Žst. Ilava, komunikácia podjazdu cesty II/574 v nžkm 142,240 85
SO 37-33-11 – Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej komunikácii v nžkm 142,240 85, ktoré sú od roku 2014 v predčasnom užívaní vyššie uvedenej stavby a za tieto stavebné objekty zodpovedá stavebník stavby, t.j. Železnice Slovenskej republiky.

V zmysle Rozhodnutia povolenia na predčasné užívanie stavby na vyššie uvedené stavebné objekty vydaného Okresným úradom v Trenčíne, Odborom Cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( CDa PK ) dňa 28.04.2014 „stavebník ako užívateľ a správca je povinný starať sa o vyhovujúci stav predmetných stavebných objektov stavby tak, aby boli užívania schopné počas celého obdobia až do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii stavby.“

Dňa 05.06. 2018 bolo na Trenčiansky samosprávny kraj doručené „Oznámenie o začatí konania a o zmene termínu ukončenia predčasného užívania stavby a upustenia od ústneho pojednávania na vyššie stavebné objekty, o ktoré požiadali Železnice SR príslušný Okresný úrad, Odbor CDa PK v TN. Predmetné stavebné objekty stavby zatiaľ zostávajú v správe a údržbe stavebníka – Železníc Slovenskej republiky.

V rámci predčasného užívania stavby boli zástupcovia stavebníka upozornení na nefunkčnosť čerpadiel v danom podjazde a na pravidelné zaplavovanie počas prudkých dažďov a lejakov. Na základe včerajšieho (20. jún 2018) pracovného stretnutia za účasti mesta Ilava, Trenčianskeho samosprávneho kraja, resp. Správy ciest TSK, projektanta stavby, ako aj samotného stavebníka – Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) došlo zo strany ŽSR, ktoré sú užívateľom a správcom stavby, k prísľubu, že v blízkom čase preveria stav a funkčnosť odvodňovacieho systému predmetného podjazdu a následne budú nevyhovujúcu situáciu stavebno-technicky riešiť.

Trenčiansky samosprávny kraj má za to, že v prvom rade je potrebné sfunkčniť odvodňovací systém tohto podjazdu, aby následne mohlo dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu dotknutých stavebných objektov v zmysle platnej legislatívy. Žiadna organizácia, mesto alebo samotný VÚC neprevezme do svojho vlastníctva stavebné objekty, ktoré od samotného spustenia výstavby vykazujú nefunkčnosť a poruchovosť,“ uviedla Veronika Rezáková, hovorkyňa TSK.

Zdroj foto: KR HaZZ Trenčín

FB komentáre

Pridaj komentár