V Brunovciach už vypúšťajú močovku priamo do Váhu. Starostka nereaguje napriek trestnému oznámeniu

V Brunovciach už vypúšťajú močovku priamo do Váhu. Starostka nereaguje napriek trestnému oznámeniu

31. januára 2018 0 Od Redakcia

BRUNOVCE. Pred časom sme vás informovali o probléme s čističkou odpadových vôd (ČOV) v obci Brunovce, pri Piešťanoch. Dňa 27.1.2018 sme boli zisťovať, ako pokračuje problém so skolaudovanou kanalizáciou, „obecným trativodom“, a takzvanou čističkou, „obecnou žumpou“.

Pri minulej našej návšteve, kedy boli pozvaní na objekt ČOV v Brunovciach zástupcovia miestne príslušného Okresného úradu Nové Mesto n/V, odbor starostlivosti o životné prostredie a obce sa konanie skončilo neurčito. Zástupcovia okresného úradu sa nezúčastnili, starostka Júlia Masárová sa pred konaním ospravedlnila, nikoho nepoverila a objekt ČOV ostal pred pracovníčkou Krajského úradu Trenčín, odboru životného prostredia zamknutý. Vtedy sme Vám priniesli reportáž z takzvanej „ekologickej likvidácie“ odpadu z obecnej kanalizácie, prečerpávaním na role za čističkou.

„Mysleli sme si, že toto je trúfalosť a protizákonné konanie najvyššieho stupňa, po tom, čo sa pred rokom vzdala prevádzkovania tohto diela, firma PreVac s.r.o. a odborne spôsobilý prevádzkovateľ neexistuje,“ uvádza Juraj Kukla z Brunoviec, ktorý sa touto vecou dvadsať rokov zaoberal, má všetky úradné dokumenty a napriek tomu ako uvádza elementárnu zákonnosť sa mu nepodarilo presadiť.

Kukla ďalej dodáva: „Občania s hrôzou zistili, že obec v zastúpení starostky Masárovej potajomky už dva týždne čerpá „obecnú žumpu“ napriek všetkým zákazom, aj pokute od SIŽP ešte z r. 29.06.2017, nepretržite rovno do kanála Váhu. Zrejme preto, aby sa na objekte nefunkčnej ČOV, nevytvorilo zasa smradľavé jazero splaškov, ako prednedávnom a aby to občania nevideli. Konajú tak v plnom vedomí všetkých zodpovedných orgánov, riaditeľa povodia Váhu, poslancov OZ Brunovce, hlavného kontrolóra obce, SIŽP i miestne príslušného Okresného úradu ŽP, Okr. prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúre, ktorá bola na mieste činu už tri krát, no zasiahnuť, prekaziť čin všeobecného ohrozenia životného prostredia odmietla. Dodnes sa nenašiel v tomto štáte človek, ktorý by vypol vypínač na čerpadle, ktoré valí nepretržite „močovku“ z obce do Váhu,“ rozhorčene dodáva Juraj Kukla.

Krajský úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zvolal k tejto veci dňa 23.01.2018 konanie, z ktorého zápisnicu podpísala aj prítomná starostka obce Brunovce. V zápisnici a rozhodnutí vydali znova okamžitý príkaz na zastavenie čerpania nevyčisteného odpadu do Váhu a predložili svoje aktuálne rozbory vzoriek tohto odpadu, ktoré mnohonásobne prekračujú povolené normy. Podľa Kuklu starostka nariadenie ignoruje.

„Výsledok je taký, že starostka aj po tomto, dokonca aj po trestnom oznámení SIŽP zo dňa 18.01.2018 podanom na Okresnú prokuratúru Nové Mesto n/V za podozrenie z trestného činu podľa ustanovení § 284, ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, všetkých ignoruje, ľudovo povedané „má všetkých na háku“. Nevyčistený odpad z obce valí neustále do Váhu a Polícia SR nekoná,“ komentuje situáciu aktivista z Brunoviec.

Starostku Júliu Masárovú sme sa snažili kontaktovať emailom, keďže osobne to nebolo možné. Tak ona, ako ani nikto z Obecného úradu Brunovce, nám na naše otázky neodpovedal, ani neposkytol stanovisko k vzniknutej situácii. Podarilo sa nám však zistiť, že od dnešného dňa bude na mieste pripravené auto na odvoz fekálií a priestor čističky sa čistí. Zdá sa, že ľady sa pohli. Problém malých obcí s odpadovou vodou sa často opakuje. Hlavným problémom bývajú financie a niekedy aj nie možno odborne vyhotovené odpadové potrubie v minulosti. Vtedy by mal obciam pomôcť vyšší územný celok alebo štát, prostredníctvom projektov.

FB komentáre