TRENČIANSKY KRAJ. Vo štvrtok 11. októbra 2018 sa na pôde župného úradu v Trenčíne uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny v rámci prípravy Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín. Schôdzku s jej členmi otvoril štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Konrád Rigó. Pred ňou ho prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Stretnutie sa nieslo v duchu prebiehajúcej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Ministerstvom kultúry SR a možností jej ďalšieho rozšírenia. Trenčiansky župan v krátkosti vzácneho hosťa informoval o podpore kultúrnej oblasti v rámci župy. „TSK zriaďuje 12 kultúrnych inštitúcií a každým rokom finančne podporuje organizovanie rôznorodých kultúrnych podujatí,“ uviedol Jaroslav Baška. Ďalšou oblasťou, ktorej bola venovaná pozornosť, bola okrem iného rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu.
Rozvoj komunít v oblasti kultúry dostane podobu stratégie
Plány Ministerstva kultúry SR na vypracovanie Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030 sa pomaly menia na skutočnosť. V súvislosti s jej spracovaním boli z dôvodu lepšieho prehľadu v oblasti regionálnej kultúry oslovené samosprávne kraje. Trenčianska župa iniciatívu ministerstva privítala a do pracovnej skupiny nominovala odborníkov z tejto oblasti.
Jej prvé stretnutie na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja otvoril v druhý októbrový štvrtok štátny tajomník rezortu kultúry SR Konrád Rigó. „Spracovanie stratégie začalo rozsiahlou analýzou súčasného stavu v rôznych oblastiach podpory a rozvoja kultúry v regiónoch a kultúry národnostných menšín. Ďalšou etapou je práve participatívne zapojenie aktérov v oblasti kultúry a rozhodovania o kultúre v regiónoch. Chceme poznať názory miestnych a regionálnych aktérov na súčasný stav, ako aj na možnosti rozvoja do roku 2030,“ uviedol štátny tajomník Konrád Rigó. Po ich zmapovaní sa k slovu dostanú plány konkrétnych cieľov, opatrení a nástrojov podpory kultúry komunít a taktiež diskusie o návrhoch strategickej časti dokumentu.
Za TSK sa členmi pracovnej skupiny stala riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Daniela Čižmárová, riaditeľka Centra tradičnej kultúry v Myjave Viera Feriancová, riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Ľudmila Húsková a Anna Vraždová, poverená riadením Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.

Zdroj: TSK

FB komentáre

Pridaj komentár