TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera, t.j. 3.10.2018, sa uskutočnilo očakávané rokovanie Obecného zastupiteľstva Trenčianska Teplá. Po niekoľkých mesiacoch, kedy sme sa rokovaní nezúčastňovali malo byť toto rokovanie iné a aj bolo. Rokovaní sme sa nezúčasťnovali z dôvodu neustáleho osočovania zo strany vedenia obce, na čele dnes už bývalého starostu obce Milana Bereca, že sme voči nemu zaujatí a to iba preto, že sme sa pýtali nepríjemné otázky. Až včera viacerí poslanci zrejme pochopili stav v akom sa Obec Trenčianska Teplá momentálne nachádza.

Rokovanie zboru poslancov otvoril bod programu, ktorý je doslova výnimočný viac ako mesiac pred konaním riadnych komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018. “Zánik mandátu starostu Obce Trenčianska Teplá. Zastupujúci starosta obce.” – tak to bolo

Zastupujúca starostka Ing. Eva Mydlová

uvedené v pozvánke na rokovanie. Dňa 26.9.2018 sa exstarosta Berec oficiálne vzdal mandátu z dôvodu zmeny trvalého bydliska, ako bolo vysvetlené na rokovaní zastupiteľstva. Jeho zástupkyňa Kristína Bulková odmietla úrad prebrať z dôvodu tehotenstva, preto ju ešte 26.9.2018 starosta Berec odvolal a za zástupkyňu určil poslankyňu Evu Mydlovú, ktorá osobne podpísala delimitačný protokol o prevzatí funkcie. DELIMITAČNÝ PROTOKOL je doklad o odovzdaní a prevzatí kompetencií,majetku, záväzkov, pohľadávok a rozpočtu v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky. Teda defakto sa dá povedať, že dnes zastupujúca starostka Eva Mydlová na seba prevzala všetku zodpovednosť za chod úradu a zároveň akceptovala stav majetku a záväzkov predošlého vedenia, o námietkach nevieme.

Najväčší rozruch však ešte len nastal v ďalšom bode programu, a to odkúpení časti obecného majetku súkromnému vlastníkovi, ktorý v centre obce buduje svoju nehnuteľnosť a mimochodom okrem iného aj tento pozemok vyčistil na svoje náklady a vyviezol niekoľko kontajnerov odpadu a chce svoje pozemky sceliť. Na veci by nebolo nič výnimočné, keby nenastalo viacero zvláštnych skutočností. Po tom, čo sa údajne hneď na začiatku zabudlo vyvesiť tento zámer odkúpenia na nástenke Obecného úradu Tr. Teplá, niektoré dokumenty sa na úrade podľa slov záujemcu o pozemok stratili, nastal opäť fatálny problém s nečakaným zistením, ale o tom neskôr. Obecné zastupiteľstvo Tr. Teplá 7 hlasmi schválilo zámer odpredať obecný majetok vo výmere 163 m2 súkromnému vlastníkovi. Do 10 dní musí starosta obce podpísať zápisnicu z rokovania, kde sú uvedené všetky skutočnosti, ktoré poslanci odsúhlasili. Tesne pred podpisom zmluvy však kupujúci zistil, že na zmluve sa nachádza bod, ktorý je neprípustný na zmluve tohto typu, o ktorom nevedel a zároveň by Katastrálny úrad Trenčín odmietol takto vykonať zápis.

Poslankyňa JUDr. Slavomíra Propperová

V zmluve bolo uvedené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu pre peších a prejazd motorovým vozidlom cez uvedenú parcelu v prospech spoluvlastníkov susedných parciel. Ako upozornil aj hlavný kontrolór obce, uvedený bod sa nachádzal aj v oficiálnej zápisnici, ktorý sa neskôr premietol aj do zmluvy. Poslanci teda odsúhlasili niečo, čo nie je právne možné. “V akom znení bolo schválené uznesenie odplatného prevodu pozemku z vlastníctva obce do vlastníctva pani K. V akom znení dal hlasovať pán starosta a toto znenie má byť obsahom toho uznesenia. Ja sa pýtam, ak je tu spor o to, že v akom znení bol podaný návrh pánom starostom, máme predsa dôkazný prostriedok a to je nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Tr. Teplá, ktorá má zaznačiť priebeh tak, ako v skutočnosti prebiehal. Aj keď veľakrát sa v minulosti opakovalo, že zápisnice boli svojim spôsobom upravované, boli povynechávané určité vety, výrazy a bolo do nej zasahované,” pýtala sa zhotoviteľa zmluvy poslankyňa Slavomíra Propperová, ktorá sa predmetného rokovania poslancov 5.9.2018 nemohla zúčastniť z osobných dôvodov, ako sama uviedla. Zároveň sa obrátila na poslancov, ktorí predmetný bod schválili v znení ako bol uvedený v zápisnici, teda za predpokladu, že ho exstarosta tak predniesol. “Ako je možné páni kolegovia, že ste schválili takýto právny úkon, keď je prísne v rozpore so zákonom. Nakoľko vecné bremeno sa môže zriadiť v prospech, ktorí sú účastníci tej zmluvy. Vy ste vlastne schválili absolútne neplatný právny úkon a tým ste spôsobili absolútnu neplatnosť kúpnej zmluvy, ktorú pán H. (zamestnanec obce) úplne zbytočne chystal, ktorá je neplatná už v tomto momente a to ešte nie je ani podaná na kataster,” dodala Propperová.

Potom nastala situácia, ktorá prekvapila všetkých. Po neustálych dotazoch na zvukovú nahrávku zo strany Propperovej prišlo nasledovné vyjadrenie.

Obecná internetová stránka, 4.10.2018

“Zvuková nahrávka nie je na základe toho, že pán starosta mi povedal, že ju treba vymazať,” uviedla zamestnankyňa úradu za výrazného prekvapenia pléna, ktoré zostalo doslova v šoku, vrátane zastupujúcej starostky a poslancov. Prečo záležalo exstarostovi Berecovi na tom, aby bola nahrávka vymazaná nie je jasné. Je však fakt, že na internetovej stránke Obce Trenčianska Teplá www.trencianskatepla.sk chýbajú zvukové záznamy rokovaní z celého roka 2018. “Sme tu poslanci a nie všetci sme

Poslanec Stanislav Vyhlídal

právne zdatní, máš pravdu, už som pochopil o čo vlastne ide a plne s tebou súhlasím. Bola chyba možno v tom, že na takomto zasadnutí nebol vždy možno prítomný obecný právnik (poznámka redakcie: zmluvne viazaný s Obcou Tr. Teplá) a že nás na to neupozornil. Myslím, že uznesenie sa dá upraviť,” uviedol k veci poslanec Stanislav Vyhlídal.

Poslanec Ing. Martin Kyjac

“Mne je to tiež ľúto, nie sme tu právnici, ako Stano povedal. Nie sme tu právnici. Bolo nám to predostreté v takomto znení. V dobrom sme to schválili už z tých dôvodov, ktoré som spomínal na minulom zastupiteľstve a myslím, že nie sme kompetentní zrušiť toto uznesenie.” povedal poslanec Martin Kyjac a obrátil sa na kontrolóra obce, či je možné uznesenie zrušiť.

Kontrolór Anton Šumichrast pripustil, že uznesenie zrušiť možno a prijať nové za predpokladu, že budú dodržané všetky zákonné podmienky. Zároveň upozornil, že pokiaľ nie je k dispozícii zvuková nahrávka, tak pravosť zápisnice mali svojim podpisom overiť prítomní poslanci na to určení ako overovatelia.

“Prepáčte, že vám do toho skáčem, ale ani učiteľ nemôže vedieť všetko. Ale zasa aspoň tí, čo budete ďalej v ďalšom zastupiteľstve vidíte, aké chyby sa stávali a skúste k tomu programu pristupovať dôsledne, aby vás občania nemuseli nejako takto napádať. Sedím tu dosť často a ľúto mi je, že v Teplej sa nedá s ničím pohnúť. A bola krásna dedina a je nanič, nehnevajte sa, ale aj vy ste za to na vine, pretože mnohé veci, ktoré som aj ja ako laik možno tušila, že by sa dali urobiť a nedali sa,” ozvala sa obyvateľka obce, ktorej nie je jedno ako obec vyzerá. Na to reagoval poslanec Martin Jakúbek: “Mohli ste aj vy kandidovať.” a Pavol Masár:” Pani vyvíjala úplne inú aktivitu, v inej oblasti v Obci Trenčianska Teplá a boli jej také polená kladené pod nohy, že …”

Následne nastala neprehľadná situácia, či zrušiť uznesenie, alebo ponechať, vložiť na kataster a následne konať,… Medzitým bolo rokovanie aj prerušené na 15 minút a predsedajúca šla zápisnicu hľadať a našla sa aj s rozporovaným chybným textom vecného bremena. (Zápisnicu nájdete TU ) Nakoniec sa 7 hlasmi uznesenie z minulého zastupiteľstva zrušilo, 3 poslanci sa zdržali a na mimoriadnom rokovaní 24.10.2018 v jedinom bode programu sa zámer odpredaja pozemku opäť schváli, ak sa zúčastní potrebný počet poslancov.

Eva Mydlová prevzala teda okrem funkcie zastupujúcej starostky na základe Zákona 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení aj vedenie rokovania zastupiteľstva a zvládla ho bez väčších komplikácií. Dokonca aj neustále nabádala poslancov, aby reagovali na seba slušne a nesprávali sa ako “na trhu”, čo občania často vyčítali zastupiteľstvu, ktoré viedol exstarosta Milan Berec, keď vtedy iba poslankyňa Mydlová sedela práve medzi poslancami, ktorí po sebe doslova hulákali. To, že prevziať úrad v tomto stave nie je jednoduché priznala aj Eva Mydlová, keď vyjadrila svojim spôsobom obavy, ako bude úrad a celá obec fungovať, kedže zatiaľ nemá rozpočet na rok 2019 Teda pripustila aj provizórium, narýchlo sa musí aj oboznámiť s fungovaním úradu. Doteraz však nie je jasné, prečo exstarosta učinil krok zmeny bydliska a tým pádom aj stratu mandátu. Zároveň sa však pripravil po 16 rokoch funkcie aj “odchodného”, tým že sa mandátu takto vzdal. Medzi obyvateľmi aj na sociálnych sieťach sa už teraz šíria konšpirácie, že jeho konanie bolo dopredu premyslené. Toto je však stále v rovine dohadov a zrejme viac svetla do tejto situácie prinesie až nové vedenie úradu po voľbách, ktoré určite nebude mať jednoduchú úlohu a kandidáti si to určite uvedomujú. Varovným prstom je však vyjadrenie zamestnankyne úradu, že jej exstarosta povedal, aby nahrávku z rokovania zastupiteľstva zo dňa 5.9.2018 zmazala.

Tu vám ponúkame na pripomenutie viacero článkov, kde sme upozorňovali na pochybenia. 

LETNÁ PREVÁDZKA ELEKTRIČKY OHROZENÁ! KTO ZA TO MÔŽE? 

NEKOMPETENTNOSŤ? “VYSTRELIL” SI STAROSTA Z POSLANCOV? HLASOVALI NARÝCHLO A AJ TAK NESKORO

V TR. TEPLEJ JE MOŽNÉ VŠETKO. TU SA DOKÁŽE POSLANEC OSPRAVEDLNIŤ AJ Z TOHO, ČO SA NEKONALO

ZASTUPITEĽSTVO SA OPÄŤ NEKONALO, STAROSTA PREZENTOVAL POSLANCOV TELEFONICKY

ZASTUPITEĽSTVO SA DNES NEKONALO, STAROSTA ROKOVANIE ANI FORMÁLNE NEOTVORIL

MOŽNÝ KONFLIKT ZÁUJMOV A POKUS O KRÁTENIE PRÍPLATKU K PLATU STAROSTU

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár