VIDEO Štefan Harabin a volebný program strany VLASŤ – rozhovor na rôzne témy (politická reklama)

Princípy, ktoré budeme uplatňovať vo všetkých verejných politikách

Transparentnosť

Tento princíp je základom pre dôveru občanov vo vlastný štát. Znamená, že všetky kroky vlády budú v jednotlivých oblastiach prístupné verejnej kontrole. Verejnosť bude o nich informovaná tak, aby si každý vedel zreteľne predstaviť, čo vláda robí a čo svojimi krokmi chce dosiahnuť a čo už dosiahla v prospech občanov. Súčasne musí vláda konať a rozhodovať výlučne na základe faktov a nie na základe pochybných želaní urobiť nejaký politický krok. Záväzky, ktoré sa chystá vláda prijať v rámci členstva v EÚ alebo v iných medzinárodných organizáciách, bude verejnosť poznať vopred – ešte pred ich prijímaním. Ale netýka sa to len vlády, ale aj všetkých inštitúcií, ktoré majú potenciál ovplyvňovať životy ľudí. Napríklad financovanie niektorých politických mimovládnych organizácií vysokými sumami, musí byť verejnosti priezračne zdokumentované, aby bolo jasné,  koľko peňazí sa vynaložilo, na aký účel boli použité a aký je merateľný a preukázateľný prínos pre občanov.

Orientácia na občana

Hlavným príjemcom politiky štátu je občan. Tento princíp znamená, že vláda bude pri všetkých svojich krokoch, ktorými bude realizovať verejnú politiku, stavať na prvé miesto prospech občanov. Štát musí svojimi politikami vytvára hodnotu pre verejnosť. Občan musí pocítiť pozitívny prínos výsledku politiky vlády. Štátom vynakladané finančné prostriedky na zdravotníctvo, dopravu, školstvo, či sociálne veci budú preukázateľné v prvom rade dbať na to, aby prijímané opatrenia boli už pri plánovaní a aj vo výsledku merateľné a boli na prospech všetkých občanov.

Spravodlivosť

Prosperita pre všetkých je zaručená len rovnosťou pred zákonom, spravodlivosťou pre všetkých a fungovaním právnych inštitúcií tak, aby ľudí vnímali ako všetkých si navzájom rovných. Preto princíp spravodlivosti znamená okrem rovnosti príležitostí aj to, že každý občan sa musí reálne a v čase, kedy to má pre neho ešte význam, domôcť svojich práv pred nezávislými súdmi. Každý človek musí mať v súlade so zákonmi rovnakú príležitosť študovať a pripravovať sa na také budúce povolanie, aké si zvolí. Spravodlivosť znamená aj výkon všetkých verejných politík štátu bez akejkoľvek diskriminácie a v súlade s Ústavou. Tento princíp nielen že nedovoľuje uplatňovanie korupcie vo vzťahu k občanom, ale vylučuje aj diskriminačné znevýhodňovanie alebo zvýhodňovanie ľudí, pretože len tak sa dostaneme k ideálu sociálnej spravodlivosti.

Zákonnosť a spravodlivosť sa musia stať na Slovensku každodennou realitou.

Zradca a zlodej musia sedieť vo vezení nech by boli na akomkoľvek poste.

Národný záujem

Tento princíp znamená, že všetky verejné politiky budeme robiť výlučne v záujme našej vlasti a v záujme prosperity a bezpečnosti vlastných občanov. Napríklad: štát bude hospodáriť s prírodným a nerastným bohatstvom výlučne pri posúdení nášho štátneho záujmu. Namiesto vývozu dreva ako suroviny štát podporí tvorbu hodnoty v domácom drevárskom priemysle, bude rozhodovať aj o dodávkach a rozvoji vlastných energetických zdrojov a to vždy bez diktátu iných krajín. Naše ozbrojené sily nebudeme používať v žiadnych útočných vojnách. Iba  na základe želania politikov EÚ alebo iných štátov nebudeme prijímať ilegálnych ekonomických migrantov, ktorí ohrozujú nielen naše ekonomické záujmy, ale aj kultúrnu identitu našej vlasti a rodiny.

Vláda nebude dotovať organizácie s predmetom činnosti, ktorých je rozklad štátu a rodiny.

Priority programu politickej strany Vlasť

Fungujúci štát

 • V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravíme posilnenie riadiacej funkcie vlády ako prirodzeného centra výkonnej moci v súlade s kompetenciami určenými zákonom. Súčasná decentralizácia rozhodovania v rámci množstva ministerstiev a v rámci množstva zbytočných poradných orgánov pri vláde a na ministerstvách, vytvára často neprekonateľnú priepasť medzi potrebou rýchleho a efektívneho rozhodovania štátu a medzi byrokratickým aparátom. Dnes regionálnu politiku riadi úrad podpredsedu vlády, ale financovanie regionálnej politiky má na starosti rezort pôdohospodárstva. Mestskú politiku riadi ministerstvo dopravy a financuje ju opäť ministerstvo pôdohospodárstva. Tým sa veľmi oslabuje operatívne prijímanie opatrení, potrebných pre vyriešenie reálnych problémov občanov našej vlasti. A aj to, čo sa za takýchto podmienok podarí dosiahnuť, sa mimoriadne predražuje. Tento stav nahráva iba korupčnému správaniu, čo slovenská politická kasta celé roky s radosťou využíva pre svoje peňaženky. Politika sa tak robí iba pre záujmy politickej kasty a nie pre občana.
 • Za hlavnú úlohu považujeme kvalitný výber ľudí smerujúcich do vlády, vysokú mravnú autoritu moci, ktorá bude pozostávať z morálnej autority konkrétnych osôb povolaných riadiť štát.
 • V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravíme reformu kompetenčného zákona tak, aby počty, druhy a kompetencie ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy zodpovedali súčasným podmienkam a potrebám efektívneho riadenia a výkonu verejných politík štátu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR dnes prakticky nerieši žiadne európske záležitosti. Riešia ich odborné rezorty. Preto je už aj názov a časť činností tohto ministerstva potrebné upraviť. Obdobne je to s aj niektorými ďalšími ministerstvami, vrátane ministerstva hospodárstva. Štátna správa musí byť preorganizovaná tak, aby mohla rýchlo a efektívne reagovať na potreby a problémy občanov.
 • V spolupráci s odbornou verejnosťou a záujmovými organizáciami pripravíme zmeny v administratívnom a správnom členení Slovenskej republiky. Súčasná situácia často spôsobuje nehospodárne vynakladanie verejných zdrojov a nesúlad medzi potrebami a zákonnými kompetenciami štátu, vyšších územných celkov, miest a obcí, čím trpí nielen kvalita života našich občanov, ale dochádza aj ku plytvaniu verejných zdrojov, čo je neúnosné. Ako príklad možno uviesť prospešnú snahu štátu zaviesť obedy zdarma pre žiakov základných škôl a súčasne nemožnosť riadneho finančného zabezpečovania takýchto opatrení zo strany samosprávy. Ďalším príkladom je príliš vysoký počet obcí na Slovensku.
 • Všetky štátne orgány musia fungovať v súlade s Ústavou a platnými zákonmi. Veľmi dôležitú úlohu zohráva zodpovedajúca kvalitná administratíva štátu. Podporíme odborný rast kvalitných štátnych úradníkov a ich stabilizáciu nezávisle na politických zmenách vlády. Rovnako s právomocami však ide aj o ich zodpovednosť. Navrhneme vyvodenie osobnej hmotnej zodpovednosti úradníkov a funkcionárov štátu za nezákonné rozhodnutia, ktoré prijímajú v rámci svojich kompetencií voči občanom a voči úlohám štátu.
 • Budeme pokračovať v projekte hodnota za peniaze. Podporíme výber z existujúcich možností. V prospech rozhodnutí vlády z tohto výberu však nesmie hovoriť iba ich súlad so zákonom, ale tento výber musí byť reálne tou najlepšou z možností, ktoré má vláda k dispozícii. Podporíme predbežné hodnotenie efektívnosti všetkých výdavkov, investícií a návrhov na reguláciu verejných politík.
 • Budeme presadzovať zrušenie protiústavných rozhodnutí a pripravíme potrebné zmeny konkrétnych zákonov tak, aby tieto boli v súlade s Ústavou. V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravíme reformu súdnictva s cieľom zabezpečenia nezávislosti a vysokej odbornej erudície súdov. Chceme dosiahnuť výrazné skrátenie riešenia súdnych sporov a vybavovania administratívnych úloh súdov. Budeme presadzovať, aby všetky štátne inštitúcie a ich štatutári rešpektovali právoplatné rozhodnutia súdov a budeme presadzovať zákonné uplatňovanie všetkých základných ľudských práv a slobôd.
 • V reakcii na spolitizovanú voľbu sudcov Ústavného súdu, ktorej sme v nedávnej minulosti boli svedkami, navrhneme vhodnejší spôsob kreovania tejto inštitúcie. Nami preferovaná možnosť je vytvorenie nového ústavného kolégia v rámci Najvyššieho súdu tak, aby v budúcnosti menovanie ústavných sudcov už nebolo závislé od politických pomerov.

Rodina, zdravá, vzdelaná, morálne vyspelá a sociálne cítiaca populácia

 • Nedopustíme, aby rodina bola v našom právnom systéme definovaná inak ako je tomu dnes.  Zachováme súčasnú právnu úpravu definície rodiny ako zväzku muža a ženy.  Budeme v spoločenskej a štátnej sfére upevňovať všetko, čo dovoľuje žene ostať ženou a mužovi mužom. Rodina je pre nás posvätná.
 • Zlepšíme prístup mladých rodín k dôstojnému bývaniu formou podpory výstavby nájomných obecných bytov. Zvýšime kapacitu predškolských zariadení všade tam, kde je nepostačujúca. V aktívnom dialógu so zamestnávateľmi nájdeme riešenia, ktoré zjednodušia návrat rodičov z rodičovskej dovolenky späť do pracovného života. Mať druhé, či tretie dieťa nesmie byť pre rodičov akýmsi koncom pre ich ďalší profesionálny rozvoj.
 • Naše deti musí chrániť pred fyzickým násilím, bezprizornosťou, sexuálnymi deviantnými  zvrátenosťami, pornografiou, alkoholizmom a narkotikami nielen štát a spoločnosť, ale v prvom rade rodičia a rodina.
 • Urobíme všetko pre obrodenie a podporu veľkej mnohodetnej, kompletnej rodiny, v ktorej sú prítomné tri pokolenia: rodičia, deti a vnuci. Podporíme medzigeneračnú solidaritu v rodinách. Naši starí ľudia nemajú byť zabezpečení nevyhnutnými prostriedkami sociálnej ochrany a pomoci zo strany štátu a spoločnosti, no obklopení láskou a starostlivosťou vo svojej rodine.
 • Urobíme všetko preto, aby zdravá veľká rodina sa stala garanciou rozvoja osobnosti, rozkvetu národa a upevnenia štátu.
  Manželstva párov jedného pohlavia zavrhujeme. Podporíme  preto zákonnú úpravu zákazu registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia, vrátane zákazu adopcií detí pármi osôb rovnakého pohlavia.
 • Zdravie občanov je vysoko humánnym záujmom a cieľom štátu. Nesmie byť predmetom zisku. Podporíme projekt stratifikácie nemocníc len pri rešpektovaní zachovania kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre každého občana.
 • Budeme požadovať prísne dodržiavanie ústavného práva občanov riadne platiacich zdravotné poistenie, na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Podporíme rozvoj telesnej výchovy, športu a kultúrnych aktivít mládeže na školách a vo voľnom čase v záujme rozvoja fyzicky a duševne zdravej populácie.
 • Podporíme ochranu rodiny sprísnením niektorých zákonných úprav a aj prijatím nových trestných činov, napríklad propagácie narkománie, homosexuality, pedofílie a súvisiacich opatrení štátu na ochranu mravnej výchovy, morálky, bezpečnosti a zdravého duševného vývoja detí a mladej generácie.
 • V oblasti školstva posilníme spoločenské postavenie učiteľov – najmä prostredníctvom podpory výberu kvalitných študentov pedagogických fakúlt, zvýšením finančného ohodnotenia učiteľov  a zvýšením ich spoločenského postavenia a reputácie ich povolania nielen vo verejnom, ale aj v rodinnom živote. Financovanie vysokých škôl musí byť závislé od výsledkov, ktoré tieto školy dosahujú vo vzdelávacej, ako aj v ich vedeckej činnosti.
 • Preskúmame, či všetky štátom schválené učebné osnovy boli v súlade s Ústavou definovaným modelom rodiny a posilníme kontrolnú úlohu rodičov voči škole vo vzťahu k hodnotovej výchove ich dieťaťa. Budeme presadzovať okamžité vypovedanie podpisu Istanbulského dohovoru v súlade s rozhodnutím parlamentu tento dohovor neratifikovať.
 • Podporíme výchovu detí a mládeže k láske k vlasti a k poznaniu vlastnej histórie, národnej hrdosti na dosiahnuté úspechy a k úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky.
 • V záujme rozvoja obchodu, dopravy obyvateľov a tovarov a v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky podporíme dokončenie základnej plánovanej diaľničnej siete a nadväzujúcej infraštruktúry. V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravíme zákonné oparenia zamerané na rozvoj cestovného ruchu, rekreačných parkov, chránených prírodných oblasti a súvisiacich služieb obyvateľstvu.
 • Dobre hospodáriť znamená starať sa o zachovanie zdravého životného prostredia, čistoty, dostatku zdrojov pitnej vody, revitalizácie prírody a ekologicky dobre organizovaného odpadového hospodárstva. V spolupráci s odbornou verejnosťou podporíme vyvážené opatrenia štátu tak, aby potrebný rozvoj hospodárstva a želateľný rast populácie nepredstavoval neúnosnú záťaž pre prírodné a kultúrne bohatstvo Slovenskej republiky. Budeme iniciovať zdokonaľovanie systému účinného predchádzania a efektívnej likvidácie následkov prírodných katastrof.
  Obrana a principiálna zahraničná politika
 • Bezpečnosť nemôže byť záležitosťou jednej skupiny štátov proti inej skupine štátov. Bezpečnosť musí byť všeobecná a musia ju tvoriť všetky štáty spoločne – je nedeliteľná. Slovenská republika nemá nepriateľov a nie je vo vojnovom stave so žiadnym štátom sveta. Súčasná spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a politika NATO však nepriniesla vyšší stupeň bezpečnosti pre Európu a pre Slovensko. Naopak, napríklad nedávna vojna na európskom kontinente proti Federatívnej republike Juhoslávii vedená vojskami USA a NATO, organizovanie štátneho prevratu na Ukrajine, schvaľovanie umiestnenia jadrových zbraní USA na území Európskej únie a rozmiestňovanie vojsk NATO pri hraniciach Ruskej federácie, výrazne zhoršujú reálnu bezpečnosť občanov EÚ a Slovenska. Táto situácia môže viesť ku svetovej jadrovej vojne. Budeme preto presadzovať znižovanie prítomnosti výzbroje a vojsk USA na území Európskej únie, vrátane zákazu umiestňovania cudzích vojsk a vojenských zariadení na území Slovenska, normalizáciu situácie na Ukrajine a tvorbu mierových vzťahov medzi národmi. V rámci nášho členstva v NATO budeme presadzovať dodržiavanie platnej zmluvy a medzinárodného práva.
 • Podporíme tvorbu obranného charakteru výzbroje našej armády a vytvorenie fungujúceho systému civilnej obrany. Podporíme domácu výrobu zbraní a nákup zbraní domácej výroby Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Podporíme zachovanie súčasnej legislatívy v otázkach zbraní a streliva. Domáca legislatíva v tejto oblasti je výlučnou kompetenciou štátu.
 • Slovenská republika je suverénnym štátom. Vo svojej zahraničnej politike musí predovšetkým dbať na dodržiavanie medzinárodného práva v zmysle princípov Charty OSN a na presadzovanie vlastných národných a štátnych záujmov. Postupy v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike v rámci EÚ treba vnímať ako spoločné a záväzné iba vtedy, ak neodporujú medzinárodnému právu, platným zmluvám a ak súčasne napomáhajú alebo neodporujú našim vlastným národným a štátnym záujmom. Budeme presadzovať, aby Slovenská republika aj bez účasti EÚ zrušila všetky politické a hospodárske sankcie voči Ruskej federácii lebo sú zjavne v rozpore s medzinárodným právom a vážne poškodzujú našu dôveryhodnosť v medzinárodných vzťahoch. Nič v platných zmluvách o EÚ nezaväzuje Slovenskú republiku konať proti svojej vôli, v rozpore s medzinárodným právom a našimi záujmami. Žiadna medzinárodná zmluva nie je nadradená Ústave Slovenskej republiky. Podporíme takú zahraničnú politiku Slovenska, ktorá bude v súlade s medzinárodným právom a ktorá bude pozitívne vplývať na politiku Európskej únie.
 • Presadíme zastavenie prijímania akýchkoľvek ilegálnych ekonomických migrantov na Slovensko z dôvodu organizovaného neustáleho zvyšovania ich počtov v EÚ. Za tým účelom podporíme spoluprácu so štátmi skupiny V4 a ďalšími štátmi a podporíme sprísnenie ochrany štátnej hranice SR. Budeme presadzovať vypovedanie prijatia Globálneho paktu o utečencoch, ktorý stavia Slovensko v otázkach vlastnej suverenity pod riadenie a kontrolu zo zahraničia a predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť občanov SR.
 • Budeme pôsobiť na orgány Európskej únie v záujme odstránenia zbytočnej regulácie všetkého. Cieľom je navrátenie rozhodovania z centra v Bruseli späť do suverénnych štátov a spoločné zveľadenie voľného trhu v rámci EÚ. Podporíme všestranný rozvoj vzťahov so štátmi sveta v rámci spolupráce EÚ, ako aj prostredníctvom priamych vzťahov Slovenskej republiky s partnermi vo svete.

Redakcia IMPULZ.press: Ide o platený PR článok umiestnený na stránke Impulz.press. Obsah a názory v ňom obsiahnuté, vrátane priložených videí, nie sú názormi redakcie portálu IMPULZ.press. Redakcia nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody spôsobené zadávateľom inzercie.

Zadávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344