Omšenská Baba bude zrejme chráneným územím európskeho významu

Omšenská Baba bude zrejme chráneným územím európskeho významu

21. apríla 2017 0 Od Redakcia
OMŠENIE. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má zámer zaradiť lokalitu územia európskeho významu Omšenská Baba SKUEV0811 do národného zoznamu území európskeho významu.

Po schválení národného zoznamu vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovenská republika tak prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy. Ide o živočíchov európskeho významu kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, pimprlík mokraďný, pimprlík bruškatý, rastlín ponikles prostredný, popolavec dlholistý a biotopov xerotermné kroviny, pionierske porasty ma plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi, dealpínske travinnobylinné porasty, suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží, subpanónske travinnobylinné porasty, nížinné a podhorské kosné lúky, penovcové prameniská, slatiny s vysokým obsahom báz, karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, bukové a jedľové kvetnaté lesy, vápnomilné bukové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy.

Dňa 03.05.2017 sa o 9.30 hod. uskutoční na Obecnom úrade v Omšení rokovanie o tejto téme. Stretnutia by sa mali zúčastniť predovšetkým vlastníci, správcovia a nájomníci dotknutých pozemkov. Prevažne týchto subjektov sa následne budú týkať rôzne dôsledky zaradenia územia Omšenská Baba do priestoru ochrany, napríklad žiadne sadenie, oranie, poľovanie, oplocovanie a podobne.

Oznam Ministerstva životného prostredia SR tu: klikni sem

Zdroj: Obec Omšenie

FB komentáre