Nekompetentnosť? “Vystrelil” si starosta z poslancov? Hlasovali narýchlo a aj tak neskoro

Nekompetentnosť? “Vystrelil” si starosta z poslancov? Hlasovali narýchlo a aj tak neskoro

17. mája 2018 1 Od Redakcia

TRENČIANSKA TEPLÁ – AUTOR PETER ČAČKO. Včera sme vás informovali o búrlivom rokovaní zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá, ktoré sa konalo iba s jedným hlavným bodom rokovania a navštívila ho aj policajná hliadka. Išlo o potrebný súhlas poslancov k spoluúčasti obce Trenčianska Teplá 15% na rekonštrukcii telocviční Základnej školy Trenčianska Teplá. Upozornili ste nás na viacero nezrovnalostí, preto sme sa na toto hlasovanie pozreli bližšie.

Ešte 28. marca 2018 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) vypísaná výzva: Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Základným cieľom dotácie je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie telocvične alebo výstavby novej telocvične. Čo je samozrejme prospešné pre deti, ale aj pre vyučujúcich, ktorí sa v daných priestoroch učia a vyučujú. Obec sa má spolupodieľať 15% z celkovej ceny projektu. Výška celkovej ceny rekonštrukcie podľa projektu, ktorú včera starosta obce Milan Berec uviedol, je 96.586,47 EUR, z ktorej malo isť 15% z rezervného kapitálového fondu rozpočtu obce. Vo výzve je jasne uvedené, že žiadosti s kompletnou dokumentáciou sa mali predkladať do 15. mája 2018 do 14:00 hod. A tu nastupuje kameň úrazu. Nutné rozhodnutie o schválení spolufinancovania projektu poslancami obce sa uskutočnilo 16. mája 2018 približne o 17:45 hod. Z uvedeného jasne vyplýva, že termín na podanie žiadosti nebol a ani vopred nemohol byť splnený. Podanie žiadosti pred termínom ukončenia a následné dodanie rozhodnutia zastupiteľstva o schválení nie je podľa samotnej výzvy prípustné.

V prílohách výzvy je uvedené: „V podmienkach výzvy je v bode 7 uvedené, že Žiadosť, rozpočet aj prílohy treba zaslať najneskôr do 15. mája 2018 do 14,00 h (pričom rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni ministerstva). Ďalej je uvedené, že hodnotiaca komisia nebude posudzovať žiadosti doručené po stanovenom termíne. Z uvedeného vyplýva, že dodatočné zaslanie uvedeného potvrdenia nie je možné.“

Na včerajšom rokovaní zastupiteľstva sa niektorí poslanci ospravedlnili, dvaja poslanci

(Pavol Masár a Slavomíra Propperová) sa odmietli ďalej na rokovaní zúčastniť, pretože nebol do funkcie uvedený náhradník za poslanca Vladimíra Hošša, ktorý sa vzdal mandátu. Poslanci namietali neúplný 11 členný poslanecký zbor a na protest poslanec Masár nehlasoval a sadol si medzi verejnosť a poslankyňa Propperová úplne z rokovania odišla a avizovala riešenie prostredníctvom prokurátora. Ostatní poslanci sa na hlasovaní zúčastnili a hlasovali za spolufinancovanie obce pri rekonštrukcii telocviční spolu so štátom.

Prečo kontrétne podmienky dotácie poslanci nevedeli? Vysvetlenie sa ponúka v tom, že niektorí poslanci prišli nepripravení. Zrejme aj preto, že rokovanie bolo zvolané narýchlo (pozvánky mali byť údajne poslané v piatok 12.5.2018, minimálne jeden v pondelok 14.5.2018). Prípadne sa iba spoliehajú na informácie, ktoré sú im podávané. Možno stačí hrať sa niekdy s tabletom, mobilom alebo rozdávať cukríky ako poslankyňa a zástupkyňa starostu Kristína Bulková, keď sa jedná o tom, či je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, alebo nie je. Za finančnú spoluúčasť obce na rekonštrukcii telocviční hlasovali poslanci Kristína Bulková (zástupkyňa starostu), Monika Bubeníková Mozoláková, Eva Mydlová, Milan Kubík, Martin Jakúbek, Dominik Gallo, Martin Kyjac.

Starosta Milan Berec (vľavo), hlavný kontrolór Anton Šumichrast (vpravo)

„V Bratislave netušia, že čo je to uznesenie zastupiteľstva. Že to si nemôže starosta vymyslieť, že musí zvolať poslancov, že oni chodia do roboty. Tiež nemusia mať čas,“ objasnil na záver včerajšieho rokovania starosta Milan Berec poslancom, prečo tak narýchlo zvolal rokovanie k uvedenému projektu. Musel však vedieť, že termín sa jednoducho stihnúť nedá. Alebo nevedel? Myslím, že tretie volebné obdobie má byť dostatočnou zárukou kompetentnosti. Podmienky ministerstvo stanovilo jasne a zreteľne. O čo teda včera šlo? Očividne pracovné, prípadne rodinné povinnosti poslancov nie sú až tak podstatné, keď sa neustriehnu termíny.

Poslanci dokázateľne podľa videa nevedeli, kedy bola výzva zverejnená. Poslanec Martin Kyjac sa teda so záujmom o vec starostu spýtal, kedy bola výzva zverejnená. Starosta Milan Berec váhavo uviedol: “Pred dvoma týždňami, pred necelými troma týždňami. Nepamätám si.“ Následne sa vyvinula diskusia medzi poslancami a starostom tak, že výzvy ministerstvami sú robené tak, aby sa nestihli. Pripomíname, že výzva bola zverejnená 28. marca 2018.

Takže si to zhrňme. Okrem toho, že rokovanie opäť nebolo otvorené predpísaným spôsobom a že starosta nedal hlasovať na začiatku rokovania o procedurálnom návrhu poslanca Martina Kyjaca, aby bolo rokovanie prerušené do príchodu polície, kvôli konfliktu s občanom Jozefom M. Existujú teraz dva scenáre. Žiadosť o dotáciu obec poslala pred vypršaním termínu a hlasovanie poslancov bude dodávané dodatočne. Alebo žiadosť bola odoslaná aj s potrebnými prílohami po termíne. Obe možnosti sú však neprípustné, čo deklaruje samo ministerstvo a komisia sa nimi nebude zaoberať, ako uvádza. Natíska sa otázka, prečo bolo tak náhle zvolané rokovanie poslaneckého zboru? Na túto otázku nech si odpovie každý volič a čitateľ sám. Som občanom tejto obce a nie je mi jedno konanie v tejto obci. Preto sa domácim témam budeme venovať aj naďalej, aj keď to podľa mojich informácií nie je žiaduce. Treba si všímať aj komentáre pod článkami zastupiteľstiev. Niekedy je to zaujímavé čítanie. Za všetky vyberiem dva komentáre:

Peter Chmelko: “Je to zverinec :)”

Peter Palenik: “Zaujímavé herecké obsadenie. Ani pán Musil z TV Barandov v programe Nebezpečné vzťahy by sa za nich nehanbil.”

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

FB komentáre