SLOVENSKO. Nosnou témou júnového zasadnutia Združenia samosprávnych krajov SK8 na území Prešovského samosprávneho kraja boli eurofondy určené pre regióny.

Hlavy vyšších územných celkov sa na stretnutí Združenia samosprávnych krajov SK8 venovali prevažne téme európskych peňazí určených pre regióny a tvorbe politiky súdržnosti na roky 2021-2027. Župani vyjadrili nesúhlas so zámerom vlády prerozdeliť záväzok na rok 2019 z Integrovaného regionálneho operačného programu do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) a s návrhom Centrálneho koordinačného orgánu o vymedzení tzv. aproximovaných funkčných regiónov a ich centier pre účely nastavenia Kohéznej politiky po roku 2021. „Som rád, že na úrovni vyšších územných celkov sme sa zhodli na spoločnej pozícii v podobe nesúhlasu s vytvorením neštandardného modelu 50 aproximovaných funkčných regiónov. Z našej pozície sa prikláňame k názoru, že je lepšie, ak o regionálnych finančných prostriedkoch budú rozhodovať a plánovať ich použitie samotné regióny,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Župani tiež spoločne deklarovali vôľu spolupracovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na odstránení zbytočných prieťahov, ktoré bránia rozvoju regiónov a čerpaniu regionálnych peňazí.

Krajskí šéfovia sa zhodli aj na spoločnom postupe pri tvorbe politiky súdržnosti na nasledujúce obdobie rokov 2021-2027. Okrem toho zaujali nesúhlasnú pozíciu k zámeru poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub Most-Híd predložiť návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a zároveň odsúhlasili otvorenie diskusie s Ministerstvom zdravotníctva SR o potrebe navýšenia počtu študentov prvého ročníka medicíny.

Rokovania v Tatrách sa zúčastnila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá županov samosprávnych krajov oboznámila so svojou činnosťou, ale i riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik.