TRENČÍN. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 8. júla 2019 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Na lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:

– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín