TRENČIANSKY KRAJ. Participatívny-komunitný rozpočet TSK vstúpil do svojho tretieho ročníka. Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý spomedzi vyšších územných celkov vyčlenil finančný objem, o ktorom už tretíkrát rozhodnú obyvatelia jednotlivých okresov prostredníctvom transparentného hlasovania. Vo svojich rukách budú mať tentokrát až 200 tisíc eur.

Participatívny-komunitný rozpočet (PKR) nie je v Trenčianskom samosprávnom kraji novinkou (TSK). Spomedzi všetkých vyšších územných celkov na Slovensku ho TSK zaviedol ako prvý už v roku 2017 s cieľom posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy. Za tento čas sa vďaka PKR podarilo zorganizovať množstvo hudobných festivalov či športových podujatí, vylepšiť rekreačné a vzdelávacie zóny pre deti s rodičmi alebo dokonca vybudovať workoutové ihrisko, zakúpiť krojové vybavenie pre folklórne zoskupenia v kraji a mnoho iného. V premiérovom ročníku fungovania PKR TSK bolo v rozpočte Trenčianskej župy vyčlenených 99 tisíc eur určených pre potreby priamej participácie verejnosti na prerozdeľovaní verejných financií. Šancu predložiť projekt a získať hlasy potrebné na jeho realizáciu využili obyvatelia 8 okresov TSK. V ďalšom roku bol Zastupiteľstvom TSK na spustenie PKR TSK schválený rovnaký objem financií, pričom z dôvodu prudkého nárastu žiadostí župa pristúpila k navýšeniu prostriedkov na 124 tisíc EUR. V roku 2018 využili možnosť participácie obyvatelia zo všetkých okresov kraja.

V aktuálnom roku sa Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol navýšiť finančný balík, ktorý prerozdelí medzi jednotlivé okresy v rámci PKR TSK. Zastupiteľstvo TSK tak schválilo oproti minulému roku až dvojnásobné množstvo financií, čo znamená, že obyvatelia tento rok dostanú možnosť priamo rozhodnúť o sume vo výške až 200 tisíc eur. Tieto financie budú rozdelené rovným dielom medzi všetkých 9 okresov. „Veľmi ma teší, že projekt Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK sa za dva roky svojej existencie ukázal ako naozaj efektívny spôsob narábania s verejnými financiami. Participácia obyvateľov kraja na rozhodovaní o tom, kam peniaze poputujú a ktoré projekty budú podporené, je v rámci zvyšovania transparentnosti župy podstatným faktorom. Verím, že aj tretí ročník PKR TSK, do ktorého sme začiatkom nového roka vstúpili, bude ešte úspešnejší ako tie predošlé,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Ako získať príspevok v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK?

Predkladať projekty, ktoré môžu osloviť verejnosť, môžete až do konca marca 2019. Maximálna výška jedného podporeného projektu je 2 200 eur, pričom žiadateľmi o finančný príspevok v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK môžu byť mestá, obce, skupiny, či organizácie sídliace a pôsobiace na území Trenčianskeho kraja. Súčasťou predkladaného projektu musí byť aj písomný súhlas minimálne 15-tich dospelých občanov, ktorí súhlasia s jeho možnou realizáciou. Tento krok zaručí verejnú prospešnosť projektu v danej komunite. V súhlase musí byť uvedený názov projektu, meno navrhovateľa, mená, priezviská, adresy a podpisy občanov, ktorí podporujú myšlienku projektu predkladaného projektu.

Verejné zvažovania doručených projektov sa uskutočnia v mesiaci máj, pričom v jeho druhej polovici prebehne verejné hlasovanie o schválených projektoch. Výsledky hlasovania by mali byť známe už 15. júna 2019. Pre úplnosť všetkých termínov ponúkame prehľadný grafický manuál.

Viac informácií, všetky potrebné tlačivá a právnu úpravu PKR TSK vo forme Všeobecného záväzného nariadenia TSK č. 13/2018 nájdete na webovom sídle TSK v sekcii Financie – Participatívny-komunitný rozpočet.

ZDROJTSK