​SLOVENSKO. Niekoľkodňové pretrvávajúce horúce počasie na celom území republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí.
Ako sa uvádza v stanovisku Prezídia Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. 

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:

a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo

b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo

c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa 

zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

Zdroj: HaZZ, foto ilustračné HaZZ 

FB komentáre

Pridaj komentár